تواحد

( تَواحُد )
{ تَوا + حُد }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اتحاد، یکجہتی۔