تیر فلک

( تِیرِ فَلَک )
{ تی + ری + فَلَک }

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - سیارۂ عطارد۔