تیرافگن

( تِیراَفْگَن )
{ تِیر + اَف + گَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تیر انداز۔