تہی قسمت

( تِہی قِسْمَت )
{ تِہی + قِس + مَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدقسمت، بری قسمت والا، کم نصیب۔