تہدیب باطن

( تَہْدِیبِ باطِن )
{ تَہ (فتحہ ت مجہول) + ذی + بے + با + طِن }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - تہذیب، ذہنی و قلبی صفائی۔