تڑاوا

( تَڑاوا )
{ تَڑا + وا }
( ہندی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نمایش، دکھاوا، تزئین، خود پسندی۔