پرخیالی

( پُرخِیالی )
{ پُر + خِیالی (کسرہ خ مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش فہمی؛ توقع، تصور، امید، خواہش۔