پران پیارا

( پِران پِیارا )
{ پِران + پِیا + را }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جان سے پیارا معشوق یا محبوب۔