پری اندام

( پَری اَنْدام )
{ پَری + اَن + دام }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوبصورت جسم والا، نازک اندام، نہایت حسین (محبوب)۔