تیرہ باطن

( تِیَرہ باطِن )
{ تی + رَہ + با + طِن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدباطن، تیرہ دل، بدسرشت۔