تیرہ بخت

( تِیرَہ بَخْت )
{ تی + رَہ + بَخْت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدبخت، بدنصیب، منحوس۔