تیرہ حال

( تِیرَہ حال )
{ تی + رَہ + حال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدحال، خراب حال۔