تیرگی بخت

( تِیرَگیِ بَخْت )
{ تی + رَگی + اے + بَخْت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - قسمت کی خرابی، بدقسمتی۔