تیرا میرا

( تیرا میرا )
{ تے + را + مے + را }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - غیرت کی باتیں، تیر میر، حجت، جھگڑا۔