توقیع نویسی

( تَوقِیع نوِیسی )
{ تَو (و لین) + قِیع + نَوی + سی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - توقیع نویس کا اسم کیفیت۔