تیسری

( تِیسْری )
{ تِیس + ری }
( سنسکرت )

تفصیلات