تیسری آنکھ

( تِیسْری آنْکھ )
{ تِیس + ری + آنْکھ (ن مغنونہ) }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - گہری نظر، دقت نظری، مجازاً) چھٹی حس، بصیرت۔