تیزہوش

( تیزہوش )
{ تیز (ی مجہول) + ہوش ( و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عقل مند، ہوش مند، چوکنا، تیز عقل، تیزفہم۔