تیزابی افراز

( تیزابی اَفْراز )
{ تے + زا + بی + اَف + راز }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (نباتیات) ترشئی اخراج، ریزش، ترشئی ابھار۔