تیز مغز

( تیز مَغْز )
{ تیز (ی مجہول) + مَغْز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تند، غصیلا۔