تیز نظری

( تیز نَظَری )
{ تیز (ی مجہول) + نَظَری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیزنظر کا اسم کیفیت، تیزنگاہی۔