تیرہ روزگار

( تِیرَہ روزگار )
{ تی + رَہ + روز (و مجہول) + گار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تیرہ بخت، بدقسمت۔