تیرہ روزی

( تِیرَہ روزی )
{ تی + رَہ + رو (و مجہول) + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیرہ روز کا اسم کیفیت، بدنصیبی، سیاہ بختی۔