تیرہ روز

( تِیرَہ روز )
{ تی + رَہ + روز (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب، تیرہ بخت۔