تھڑ دلی

( تُھڑ دِلی )
{ تُھڑ + دِلی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تھڑ دلا کا اسم کیفیت، کم حوصلگی، پست ہمتی، بزدلی۔