تین حرف

( تِین حَرْف )
{ تِین + حَرْف }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تین حرف یعنی ل ع ن (لعن)، لعنت