تین دن

( تِین دِن )
{ تِین + دِن }

تفصیلات


اسم ظرف زماں
١ - چند روز، تھوڑی مدت۔