ترک مزاج

( تُرْک مِزاج )
{ تُرْک + مِزاج }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظالم، سفاک؛ حیلہ گر، متغنی؛ بدچلن، بدکار، شرارتی۔