تر و خشک

( تَر و خَشْک )
{ تَرو (و مجہول) + خُشْک }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آرام و تکلیف، نشیب و فراز، اونچ نیچ۔