تغیریت

( تَغَیُّرِیَّت )
{ تَغَیْ + یُریْ + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تغیر کی حالت و کیفیت۔