تغلیباً

( تَغْلِیباً )
{ تَغ + لی + بَن }
( عربی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - غالب طور پر، اکثر و بیشتر، غالباً، شاہد،