پارل

( پارَل )
{ پا + رَل }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ایک درخت، لاطینی: Stereospermum Suaveolens خوشبو دار جھاڑی، لاطینی: Bignonia Suaveloens