پنڈ

( پِنْڈ )
{ پِنْڈ }
( پنجابی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - گائےں، دیہہ، موضع۔