پوزش

( پوزِش )
{ پو (و مجہول) + زِش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - معافی، معذرت۔