پساچی

( پِساچی )
{ پِسا + چی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شیطانی، خونخوار، وحشی، پشاچی۔