پروائی

( پَرْوائی )
{ پَر + وا + ای }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ضرورت مند، حاجت مند، ضرورت مند شخص۔