پرنام

( پَرِنام )
{ پَرِنام }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - انجام، نتیجہ، خاتمہ، اختتام، اخیر۔