پرستندگی

( پِرِسْتَنْدَگی )
{ پَرِس + تَن + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عبادت، پرستش۔