ایترا

( ایتْرا )
{ ایت (ی مجہول) + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اترانے والا، خود نما، شیخی خورا، کم ظرف۔