ایرغیر

( اَیرغَیر )
{ اَیر (ی لین) + غَیر (ی لین) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ایرا غیرا۔