ایمانیات

( اِیمانّیات )
{ ای + ما + نیْ + یات }
( عربی )

تفصیلات


اسم جمع
١ - عقائد۔