ابواب زمینداری

( اَبْوابِ زَمینْداری )
{ اَب + وا + بے + زَمیں + دا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - زمینداری کے حقوق، لگان یا محصول۔