اپنی سی

( اَپْنی سی )
{ اَپ + نی + سی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مقدور بھر، بقدر وسعت، تابہ امکان، اپنی حد تک۔