پابوسی

( پابوسی )
{ پا + بو (و مجہول) + سی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پابوسی سے اسم کیفیت۔