پرچت

( پَرِچِت )
{ پَرِچِت (کسرہ ر مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - متعارف، شناسا، ملاقاتی، دوست، واقف۔