پرچک

( پُرْچَک )
{ پُر + چَک }
( ہندی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حمایت، پشتی، جانبداری، کمک۔