پرتیکش

( پِرَتْیَکْش )
{ پِرَت + یَکْش }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نمودار، آشکار، ظاہر، صاف، صریح، واضح، عیاں۔