پرتابی

( پَرْتابی )
{ پَر + تا + بی }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صاحب شان و شوکت، صاحب جلال، اقبال مند۔