پست بختی

( پَسْت بَخْتی )
{ پَسْت + بَخ + تی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدقسمتی، بدنصیبی۔