پست و بلند

( پَسْت و بُلَنْد )
{ پَس + تو (و مجہول) + بُلَنْد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نشیب و فراز، ادنیٰ و اعلیٰ، (مجازاً) گرم و سرد، کلفت و راحت، برائی بھلائی۔